eng 
 
ukr 
 
russ 
 
на головну
 
Методи і технології
 
А) Електродинамічні методи розрахунку і моделювання
На основі ефективних чисельних алгоритмів розроблено: загальна система електродинамічного моделювання НВЧ і КВЧ пристроїв і набір спеціалізованих систем автоматизованого проектування (САПР) хвилеводних фільтрів нижніх частот, замикаючих фільтрів, смугасто-проникних фільтрів на напівпровідникових резонаторах і на відрізках П- і Н-хвилеводів із позамежними зв'язками, у тому числі з поширеною смугою запирання, диплексерів на Н- і Е-плоскосних трійниках і розгалуженнях хвилеводів, одно- та двохсмугових антенних пристроїв таких, як роздільники сигналів ортогональних поляризацій, пластинчасті поляризатори, гофровані рупори та ін.
 
На зображенні показано приклад спроєктованого двохсмугастого випромінювача хвиль еліптичної поляризації, що створено зчленуванням пластинкового поляризатора та гофрованого рупора. САПР обладнено файлами допомоги користувачам, розвитими інтерфейсами з діалоговими вікнами для введення специфікації на проектований пристрій і візуалізації динаміки зміни його геометричних параметрів або характеристик у процесі оптимізації й аналізу.
 
- Розроблено чисельно-аналітичні методи дифракції, що дозволяють моделювати структури електромагнітних полів у відкритих однорідних і неоднорідних резонаторах, діаграми спрямованості випромінювання мікросмужкових антенних ґрат і дзеркальних антен, просторово-періодичні напівпровідникові структури, а також одномірно-періодичні структури з кіральним і анізотропним магнітодіелектричним середовищем.
 
- Розроблено методи фізичного моделювання розсіювання електромагнітних хвиль у квазіоптичних діелектричних хвилеводах, що дозволяють вирішувати задачі вимірювання діаграм розсіювання і поляризаційних сигнатур радіолокаційних цілей на зменшених масштабних моделях; моделювати роботи перспективних радіолокаційних систем у терагерцевому діапазоні частот; вивчати розсіювання світла на мікрочастинках природного й антропогенного походження на збільшених моделях мікрочастинок.
 
 
Б) Методи радіолокації
 
Розроблено:
- методи дистанційної акустичної діагностики газонасичених опадів і джерел активних газовиділень на морському дні
 На основі ефектів лінійної і нелінійної взаємодії звукових хвиль з об'єктами, що містять газ, визначенні їх параметрів за характеристиками зворотнорозсіяних сигналів на несучих і комбінаційних частотах. Розробка орієнтована на рішення таких задач як: пошук і мапування газовиділяючих джерел; вивчення їхньої геологічної будови; визначення продуктивності джерел, питомого змісту газу в товщі води і морських опадах, кінематичних характеристик газових "смолоскипів"; оцінка парціальних часток газів, розчинених у воді, і газів, що викидаються в атмосферу.
 
- багаточастотні дистанційні методи дослідження природного середовища
 На принципах їхнього використання створена багаточастотна авіаційна радіолокаційна система "МАРС". Її застосування дозволяє здійснювати з авіаносіїв контроль забруднень морської поверхні нафтою і продуктами нафтопереробки; діагностику стану льодів і льодовиків; моніторинг лісів і сільськогосподарських угідь, а також проводити пошук корисних копалин і вивчення геологічних структур.
 
- методи моделювання радіолокаційних перешкод від земної поверхні
 Для моделювання середовищ, що створюють радіолокаційні перешкоди, були обрані природні і штучні ландшафти і їхні покриття (рілля, луг, листяний і хвойний ліс, сільгоспполя, внутрішні водойми, забудови, бетон, асфальт). На основі обробки даних радіолокаційних перешкод створено мапи радіолокаційного спостереження.
 
- шумова радарна технологія
 її основними достоїнствами є однозначність вимірювання дальності та швидкості; можливість одночасної реалізації оптимального прийому, високого ступеню стиску та мінімізації бокових пелюстків; незалежне керування розрізнюванням за дальністю та швидкістю.
 
 
В) Біофізичні методи
 
Розроблено:
- радіофізичні методи в медико-біологічних цілях і аграрному секторі
 Запропоновано використання слабопотужного випромінювання (щільність потоку потужності 0,05-5 мкВт/см2) у діапазонах частот 100-1200 МГц
і 8,3-12,6 ГГц для лікування саркоми Юінга і діабетиних поліневропатій.
 Розроблено систему експрес-тестування вологості зернових культур у період жнив.
 Розроблено методику (апаратуру) виділення елітної фракції еякуляту великої рогатої худоби і її активації терагерцовим лазерним випромінюванням.
 
- методика прогнозування на молекулярному рівні біологічної активності препаратів із протипухлинною дією
 Розроблено на основі нового підходу до аналізу спектрофотометричних даних у системах біологічно активний ліганд - нуклеїнові кислоти. Вона поєднує спектрофотометричні вимірювання (спектрофотометричне титрування у видимій і ультрафіолетовій ділянках спектра, дослідження кривих плавлення нуклеїнових кислот в ультрафіолетовій ділянках спектра) і чисельні методи обробки й аналізу експериментальних спектрофотометричних даних. Такий підхід дозволяє одержувати більш повну інформацію про спектральні і термодинамічні характеристики всіх комплексів, що утворюються, у системах ліганд - нуклеїновї кислоти. Пропонована методика дає можливість досліджувати молекулярні механізми і розраховувати значення фізичних параметрів, що визначають ефективність біологічно активних речовин, які безпосередньо впливають на роботу конкретних генів - коротких фрагментів ядерної ДНК чи протяжних ділянок ДНК, що включають у себе кодуючі і регулюючі ділянки генома. Вона дозволить відбирати біологічно активні з'єднання, що мають найбільшу ефективність на молекулярному рівні, тобто оцінити фармакологічну активність за допомогою фізичних параметрів, що характеризують взаємодію таких препаратів з біологічними молекулами, а також установити ефекти синергізма на молекулярному рівні. Біологічне тестування нових фармацевтичних препаратів є досить довготривалою і недешевою процедурою. Тому прогнозування на молекулярному рівні біологічної активності широкого класу різних фармакологічних препаратів істотно скорочує шлях від синтезу нових лікарських препаратів до їхнього практичного використання в медицині.
 
 
Г) Електромагнітна технологія регенерації трансформаторних олій
-  Розроблено нову технологію регенерації трансформаторної олії в електромагнітному полі КВ діапазону.
  В основу технології покладено явище фільтрації і поглинання вологи сорбентами з наступною їхньою регенерацією в електромагнітному полі.
  До достоїнств технології в порівнянні з існуючими варто віднести скорочення енерговитрат у 1,5-2 рази,
  скорочення часу регенерації в 2-3 рази,збільшення циклів регенерації сорбенту в 2-3 рази,збільшення екологічної безпеки.
 
   
Copyringht © 2010 IRE.All Right Reserved